Training Courses in Malaysia (Kuala Lumpur)

 (M1013_39978)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M1015_40112)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M1043_41988)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M1046_42189)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M1053_42658)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M1099_45673)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M1103_45941)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (F2002_49157)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (F2008_49559)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (F2032_51167)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (F2038_51569)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (H3003_52306)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (H3010_52775)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (H3018_53311)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (H3034_54383)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (H3036_54517)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (H3041_54852)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P4001_55254)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P4003_55388)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P4004_55455)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P4044_58068)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P4051_58537)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (P4053_58671)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P4067_59609)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P4079_60413)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P4091_61217)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (R5005_62088)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (R5008_62289)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (R5013_62624)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (R5017_62892)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (R5018_62959)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (E6003_63696)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (E6005_63830)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M6019_64768)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (E6028_65371)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (E6029_65438)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8009_70262)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8030_71669)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (C8040_72205)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8078_74617)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8081_74818)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8082_74885)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8127_77699)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8128_77766)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8141_78637)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8155_79575)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (C8189_81652)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8239_84801)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8255_85739)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (E626_87548)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (E633_87950)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (S7036_89223)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P9035_92238)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (L9074_94717)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (L9076_94851)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (L9081_95186)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (L9085_95454)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (E9110_96928)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (E9112_97062)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (E9115_97263)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (N9148_99273)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (F9159_99876)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (T9165_100278)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (B9210_102556)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (B9224_103360)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (K9229_103695)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (K9233_103963)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (K9235_104097)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (O9273_106576)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (O9288_107447)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M9300_107983)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M9303_108184)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M9327_109792)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M9346_111065)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M9352_111467)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M9365_112338)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M9366_112405)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (U9376_113142)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (E9392_113745)
From: 18 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (P9401_114348)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P9440_116827)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P9450_117497)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (S9456_117899)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M3052_118770)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (F2051_119105)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (E6072_119306)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (R5027_119507)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (D12329_120512)
From: 18 Mar 2018
To: 22 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M1007_39576)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M1008_39643)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M1050_42457)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M1052_42591)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M1070_43730)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M1080_44400)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M1091_45137)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M1107_46209)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M1114_46678)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M1119_47013)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M1130_47750)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M1145_48755)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (F2019_50296)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (F2023_50564)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (H3002_52239)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (H3017_53244)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P4023_56728)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P4049_58403)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (P4063_59341)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P4073_60011)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (P4093_61351)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P4095_61485)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (R5004_62021)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (R5012_62557)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (E6013_64366)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (E6036_65907)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (E6043_66376)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (E6044_66443)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (E6056_67247)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (S7019_68855)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8005_69994)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8032_71803)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8038_72071)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8041_72272)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (C8057_73344)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (C8095_75689)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (C8103_76225)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8133_78101)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (C8160_79843)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8169_80446)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8185_81384)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (C8201_82456)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M8202_82523)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8230_84265)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (E620_87213)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M3049_88620)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (F2048_89357)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (A9010_90563)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (D9029_91836)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (D9031_91970)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P9036_92305)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (P9060_93779)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (P9061_93846)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (L9069_94382)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (E9109_96861)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (E9126_97933)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (T9180_101149)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (T9182_101283)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (I9208_102422)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (O9272_106509)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (O9286_107313)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M9309_108586)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M9334_110261)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M9356_111735)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (U9380_112874)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (E9386_113343)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (E9398_114147)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P9409_114750)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P9428_116023)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (P9434_116425)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (S9451_117564)
From: 25 Mar 2018
To: 5 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (S9452_117631)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (E6073_119373)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (N9461_119574)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (S7040_120043)
From: 25 Mar 2018
To: 29 Mar 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M1034_41385)
From: 1 Apr 2018
To: 5 Apr 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M1044_42055)
From: 1 Apr 2018
To: 5 Apr 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M1074_43998)
From: 1 Apr 2018
To: 5 Apr 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M1111_46477)
From: 1 Apr 2018
To: 5 Apr 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M1132_47884)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M1135_48085)
From: 1 Apr 2018
To: 5 Apr 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (M1138_48286)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (M1143_48621)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (F2006_49425)
From: 1 Apr 2018
To: 5 Apr 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (F2012_49827)
From: 1 Apr 2018
To: 5 Apr 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (F2013_49894)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (F2014_49961)
From: 1 Apr 2018
To: 5 Apr 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (F2044_51971)
From: 1 Apr 2018
To: 5 Apr 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (H3013_52976)
From: 1 Apr 2018
To: 5 Apr 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (H3026_53847)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (P4005_55522)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (P4029_57130)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (P4059_59073)
From: 1 Apr 2018
To: 5 Apr 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (P4060_59140)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (P4065_59475)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (E6006_63897)
From: 1 Apr 2018
To: 5 Apr 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (E6025_65170)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (E6027_65304)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (E6033_65706)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (E6040_66175)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (E6042_66309)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (E6057_67314)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (S7027_69391)
From: 1 Apr 2018
To: 5 Apr 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8010_70329)
From: 1 Apr 2018
To: 5 Apr 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8016_70731)
From: 1 Apr 2018
To: 5 Apr 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8018_70865)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (C8039_72138)
From: 1 Apr 2018
To: 5 Apr 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8043_72406)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (C8075_74416)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (C8086_75153)
From: 1 Apr 2018
To: 5 Apr 2018
: One week
Kuala Lumpur Hotel Concorde
3500 USD

 (C8098_75890)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

 (C8101_76091)
From: 1 Apr 2018
To: 12 Apr 2018
: Two weeks
Kuala Lumpur Hotel Concorde
5250 USD

All public courses at British Training Center Training Center can be designed and delivered exclusively for a client organisation, allowing great flexibility and accessibility.

Join To Our News Letter